Kontakt

Ambulance klinické logopedie

Mgr. Kateřina Slezáková
Klinická logopedie - Logos Praha s.r.o
IČO: 05151058

Poliklinika Čumpelíkova
18200 Praha 8 – Kobylisy

Tel.   +420 286 588 129
Tel.   +420 283 881 332
Mob.  +420 723 448 884
info@logopedie-praha.cz

Logopedická péče

Naše logopedická ambulance nabízí řečovou diagnostiku, terapeutickou, preventivní a poradenskou péči kvalifikovanými pracovníky. Logopedi naší ordinace vám vypracují logopedický program k nápravě řečové poruchy.

Logopedická péče je zaměřena především na tyto vady a poruchy řeči.:

 • dyslalie
 • vývojová dysfázie
 • opožděný vývoj řeči
 • balbuties (koktavost)
 • breptavost
 • řešení problémů s komunikací u dětí od 2 let
 • náprava sluchových vad a poruch
 • náprava vad řeči při nervových a duševních onemocněních (DMO, LMD, autismus, oligofrenie)
 • reedukace hlasu, hlasové poruchy
 • náprava komunikace u pacientů po CMP
 • dysartrie

Poskytujeme nápravu specifických poruch učení – dyslexie, dysortografie, dysgrafie, dyskalkulie

V logopedické ambulanci využíváme moderní postupy a počítačové vybavení.

Spolupracujeme s dalšími odborníky v rámci zajištění komplexní péče z oblasti neurologie, ORL, foniatrie, ortodontie, psychologie.

Spolupracujeme s pedagogicko-psychologickými poradnami a speciálně pedagogickými centry.

Hrazení zdravotní péče

Poskytovaná logopedická péče je bezplatná, je hrazena v rámci smluvního vztahu zdravotního zařízení a zdravotních pojišťoven.

Našimi smluvními partnery jsou všechny současné zdravotní pojišťovny.