Děti
2 – 3 roky

Jak vypadá vývoj dětské řeči ve 2 letech Kdy mluvíme o opožděném vývoji řeči

Vývojové
poruchy

Charakteristika vývojové dysfazie Jak vývojovým poruchám předcházet

Předškoláci

Ůroveň vývoje řeči v předškolním věku Co by mělo dítě zvládnout před nástupem do školy

Dospělí

Máme v péči dospělé pacienty s komunikačními problémy

Profesionální péče

Cílem naší práce je poskytnout komplexní, teoretické, ale zejména praktické informace a zkušenosti, vnímat dítě komplexně a zlepšit kvalitu života dětského a dospělého klienta a jeho rodiny. Pomůžeme tak nejen rodičům, ale zejména dětem s narušenou komunikační schopností. Poskytujeme komplexní  a kvalitní klinicko – logopedickou intervenci.

Zodpovědný přístup

Pravidelné vzdělávání našich odborníků nejen v oboru zdravotnictví, ale i v souvisejících oborech Vám dává záruku, že Vaše dítě je v dobrých rukách. Díváme se na dítě komplexně a tak také přistupujeme k vytváření terapeutického postupu. Snažíme se zhodnotit celkový zdravotní stav dítěte.

Dlouhodobé zkušenosti

Naše dlouhodobé zkušenosti nám ukázali směr, jakým se máme ubírat při diagnostice  a terapii narušené komunikační schopnosti. Častokrát jsme stáli před otázkou, zda směr, který nám byl prezentovaný jako nejlepší, je skutečně ten nejlepší. Až více než dvacetileté zkušenosti nám ukázaly, že je třeba se dívat na dítě komplexně a tak k němu také přistupovat.

Logopedická péče

Naše logopedická ambulance nabízí řečovou diagnostiku, terapeutickou, preventivní a poradenskou péči kvalifikovanými pracovníky. Logopedi naší ordinace vám vypracují logopedický program k nápravě řečové poruchy.

Logopedická péče je zaměřena především na tyto vady a poruchy řeči.:

 • dyslalie
 • vývojová dysfázie
 • opožděný vývoj řeči
 • balbuties (koktavost)
 • breptavost
 • řešení problémů s komunikací u dětí od 2 let
 • náprava sluchových vad a poruch
 • náprava vad řeči při nervových a duševních onemocněních (DMO, LMD, autismus, oligofrenie)
 • reedukace hlasu, hlasové poruchy
 • náprava komunikace u pacientů po CMP
 • dysartrie

Poskytujeme nápravu specifických poruch učení – dyslexie, dysortografie, dysgrafie, dyskalkulie

V logopedické ambulanci využíváme moderní postupy a počítačové vybavení.

Spolupracujeme s dalšími odborníky v rámci zajištění komplexní péče z oblasti neurologie, ORL, foniatrie, ortodontie, psychologie.

Spolupracujeme s pedagogicko-psychologickými poradnami a speciálně pedagogickými centry.

Hrazení zdravotní péče

Poskytovaná logopedická péče je bezplatná, je hrazena v rámci smluvního vztahu zdravotního zařízení a zdravotních pojišťoven.

Našimi smluvními partnery jsou všechny současné zdravotní pojišťovny.