Děti 2 – 3 roky

Jak by měla vypadat řeč dvouletého dítěte:

Mělo by rozumět asi 300 slovům. Odpovídat na otázky ano/ne. Poslouchat opakovaně krátké pohádky a příběhy.

Používat asi 50 srozumitelných slov. Jmenovat známé předměty. Jmenovat zvířata a umět napodobit citoslovce. Kombinovat dvě slova do vět ( např. Táta jde, auto jede…). Odpovídt na otázky Co je to?

Používat slovesa a přídavná jména.

Kdy se vývoj řeči zpožďuje a je třeba vyhledat pomoc logopeda:

 

pokud dítě ve 2 letech nepoužívá aktivně okolo 50 slov, netvoří dvouslovné kombinace (př. Auto jede) a jeho řeč je nesrozumitelná pro jeho blízké.

Ve většině případech, pokud dítě reaguje normálně na podněty z okolí, jde o zpožděné zrání CNS, které je buď dědičné nebo získané. Dítě nemá dobře propojená jednotlivá centra CNS a nevyzrálé mozkové centrum, které zabezpečuje dekódování zvuků mateřského jazyka.

Řeč se postupně rozvine ve všech složkách, ale později a bude trvat celé předškolní období, než dojde ke správnému používání jazyka a to za předpokladu odborného vedení a správné volby prostředků k nápravě. 

Jak je možné dítěti pomoci již v tomto věku:

Je třeba dítěti věnovat každý den čas a povídat si s ním. Zaměřit se na hry, ve kterých by dítě mohlo třídit obrázky , porovnávat a přiřazovat je podle určitých kategorií.

Nejprve musí totiž dítě chápat souvislosti různých předmětů, činností, zvířat…

Nenuťte dítě do řeči!

Není nutné, aby po vás dítě opakovalo slova nebo věty, takto ho spíše odradíte. Dítě začne opakovat samo, až přijde jeho čas. Čím více budete tlačit a znepokojovat se, tím později se řeč rozvine.

Vaše dítě potřebuje slyšet mnohokrát stejná slova a jednoduché věty. Tvořte podobné kombinace slov ve větách, při otázce často vyslovte i odpověď . ( např. Chceš rohlík nebo chleba? )

Stále komentujte činnosti – oblékneme si tričko, oblékneme si kalhoty…, koupíme  rohlíky, máslo, jahody, …Snažte se, aby se na vás dítě dívalo, když mluvíte, aby vyhledávalo váš obličej, protože obraz slova umí v tomto věku odezřít z úst. Pomůžete mu, když delší slova rozslabikujete nebo také zatleskáte. Vnímání rytmu říkadel, písní a rytmizace slov jsou také velmi důležitou součástí rozvoje řeči.

Čtěte dítěti říkadla místo pohádek, vyťukávejte rytmus písní, jakékoli znázornění rytmu je dobré – např. tanec…

Přizpůsobte vaši řeč řeči dítěte – mluvte pomalu, zřetelně, slova dobře artikulujte, tvořte jednoduché věty s podobnou stavbou, snažte se vnímání řeči dítěti zjednodušit.

Prohlížejte si s dítětem stále stejné knihy, popisujte obrázky stejnými slovy, nechtějte po dítěti, aby po vás cokoli opakovalo.

Zařazujte do řeči citoslovce – ty nejspíše začne dítě jako první opakovat. Jakykoli pokus dítěte o opakování třeba jen zvuku hodnoťte vždy pozitivně a podporujte jakoukoli snahu o napodobení.

Při nezralém sluchovém centru dítěte se nedaří slova přesně zopakovat, většinou je dítě zpočátku zkomolí. To vás nesmí vyvést z míry, radujte se z každého pokusu dítěte. Všímejte si pouze, zda dítě dodrželo počet slabik zopakovaného slova – pro jistotu slova často vytleskávejte.

Pokud nebudete vyvíjet tlak na dítě a budete ho chválit za jakýkoli pokus o vyslovení třeba zvuku, řeč se rozvine do podoby řeči, která bude zprvu velmi patlavá, často až nesrozumitelná . Pro vás je teď důležité, aby dítě začalo komunikovat, a to jakýmkoli způsobem. Postupně se řeč bude zpřesńovat a stávat se čím dál podobnější formě řeči dospělých. V této první fázi máte za úkol pozitivně ladit dítě ke společným aktivitám provázených řečí – třídit obrázky, které k sobě patří, koupit soubory her, se kterými byste mohli pracovat a každý den věnovat dítěti necelou hodinu společných činností, kdy se dítě dívá na vaše ústa a vy mluvíte jasně, zřetelně a pomalu.

Příklady vhodných pomůcek:

Hry:  Granna – Auta, Domečky, Loto – dům, Co na sebe

puzzle – zvířátka, dopravní prostředky

později – Malý méďa, Můj první kvíz

www.eschovka.cz – co k sobě patří

www.oskola.cz – Hry a skládačky – skládačka dopravních prostředků

obrázkové kartičky – mláďata zvířátek, třísložkové karty – zvířata, dopravní prostředky…

www.portal.cz – Kateřina Slezáková –  Mluv se mnou

první hádanka – Zvířata ( zatím je již rozebraná)

K tomuto účelu jsme také sestavili Pracovní sešit Mluv se mnou, který má za cíl provázet rodiče s dětmi na cestě k nastartování řečové produkce dítěte. Podrobněji: Mluv se mnou