Předškoláci

Úroveň vývoje řeči:

V 5 ti letech má dítě nárok nesprávně vyslovovat hlásky C,S,Z a R a Ř, ostatní hlásky by mělo vyslovovat správně.

Před nástupem do školy by dítě mělo pojmenovat všechny běžné i méně běžné předměty, se kterými se setkává. Mělo by mluvit v delších větách  a souvětích a mělo by být dobrým parťákem pro kvalitní rozhovor.

Mělo by ovládat gramatická pravidla, která mu umožní pochopit podstatu příběhu. Pokud je dítě neovládá, nebude schopné ve škole např. pochopit zadání slovní úlohy, napsat slohové cvičení.

Před nástupem do školy by dítě mělo mít správnou výslovnost všech hlásek.

Dítě by mělo umět určit první a poslední hlásku slova, hrát slovní kopanou, Před nástupem do školy by mělo určit samohlásku na konci slova,  znát hláskovou strukturu krátkých slov a složit slovo ze 3-4 hlásek. Pokud mu tyto schopnosti dělají potíže, je rizikový pro vznik tzv. specifických poruch učení a je potřeba zvážit, zda není lepší dát dítěti odklad školní docházky. Tyto schopnosti se dají také u dětí cvičit . podrobnosti: Není hláska jako hláska

Kdy je třeba vyhledat pomoc logopeda:

  pokud dítě má ve 4,5 letech potíže s více hláskami jako je Č,Š,Ž, L, R,Ř, C,S,Z, Ď, Ť, Ň.

  pokud má problémy s gramatickou strukturou vět, dělá časté gramatické chyby, používá špatný                slovosled, není schopné vyprávět na dané téma.

  • pokud je jeho řeč neplynulá, opakuje slabiky, hlásky na začátku slova
  • pokud je jeho řeč hůře srozumitelná pro překotnou rychlost a setřelost artikulace.